Cuma, 01 18th

Cuma, 29 Aralık 2017 17:00

Tatvan Belediyesi Basın Açıklaması

Tatvan Belediye Başkanlığının, 27.12.2017 tarihinde bazı internet haber sitelerinde yayınlanan asılsız iddia ve yalan haberler ile ilgili yapmış olduğu basın açıklaması ve kovuşturmaya yer olmadığına dair savcılık kararı ektedir.

NOT: KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR SAVCILIK KARARI EKTEDİR. (Basın Açıklamasının hemen altında)

KAMUOYUNA DUYURULUR

www.bitlisgercek.com isimli yerel haber sitesinde, 27.12.2017 tarihinde, “Bakan Soylu, Tatvan Belediyesi Için ‘Yolsuzluk’ Soruşturması Izni Verdi!” başlıklı, Sinan AYGÜL adı altında yayınlanan haber metninde özetle, Tatvan Belediyesinde Tatvan Sahil Parkı Peyzaj Uygulama İşinde ihalede yolsuzluk yapıldığı, 4734 Sayılı Kanun’a aykırı işlem yapıldığı, kamunun zarara uğratıldığı, müfettiş raporunda yolsuzluk yapıldığının tespit edildiği ve yolsuzluk dolayısıyla soruşturma izni verildiği yönünde mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır. Haberde yer verildiği şekilde herhangi bir yolsuzluk tespiti ve bu tespite binaen yolsuzluk dolayısıyla başlatılmış bir soruşturma ya da kamu zararı söz konusu değildir. Yayınlanan haber gerçeğe aykırı olup söz konusu raporlarda ve belgelerdeki bilgiler çarpıtılarak servis edilmiştir. Söz konusu gerçek dışı iddiaların tam da içinde bulunduğumuz hassa süreçte gündeme getirilmesini manidar buluyoruz. Söz konusu haberin kurum tüzel kişiliğini ve kurum nezdinde belediye başkanını ve başkan yardımcısını yıpratmak, karalamak, itibarını sarsmak amacıyla yapıldığı ve siyasi saiklerle belirli amaçlar için kara propaganda malzemesi çıkarılmaya çalışıldığı açıkça ortadadır. Haber metnindeki hiçbir iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki:

 • Söz konusu haber adı altındaki metin, gerçeğe aykırı olup, masumiyet karinesini zedeler ve gazetecilik etiğini hiçe sayar niteliktedir.

 

 • Öncelikle söz konusu müfettiş raporunda yolsuzluk ya da kamuyu zarara uğratma gibi bir iddia ya da ifade geçmemektedir. Haberi düzenleyen söz konusu şahıs çarpıtma ve ekleme yaparak, kamuoyunu yanıltma ve kışkırtma çabası içerisindedir.

 

 • Bir kişi hakkında soruşturma izni verilmesi o kişinin suçlu olduğu ya da isnat edilen fiili işlediği anlamına gelmemektedir. Adı üstünde; soruşturmadır! Yani söz konusu iddia ve isnatların doğruluğu soruşturulacaktır. Bir hukuk devletinde ortaya atılan bir iddianın soruşturulmasından daha doğal bir şey yoktur. Ancak söz konusu haber metni ile olağan üstü bir hava yaratılmış ve peşinen suçlu ilan edilmiş bulunmaktayız. Böylelikle hukukun koruması altında olan lekelenmeme hakkımız ihlal edilmiş, masumiyet karinesi ayaklar altına alınmıştır. Kaldı ki tarafımızca söz konusu karara karşı somut belgelerle itiraz edilmiştir. İtirazımız neticesinde yapılacak Danıştay incelemesinde, haberde bahsi geçen olayın aydınlanacağına ve bu soruşturmadan alnımızın akıyla çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

 

 • Tarafımız daha önce de haber metninde geçen aynı konu ve aynı isnatlarla yapılan suçlamaların tarafı olmuş ve soruşturma geçirmiştir. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/1340 soruşturma nolu dosyadında aynı iddialarla görevi kötüye kullanma suçundan dolayı hakkımızda soruşturma başlatılmış ve nihayetinde Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/1635 karar nolu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı ile isnat edilen suçu işlemediğimiz anlaşılmıştır.

 

 • Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19.12.2017 tarih ve 2016/1340 Soruşturma 2017/1635 Karar nolu "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair" kararında özetle: "20.05.2016 tarihli İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolorlüğü tarafından tanzim edilen rapor Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına Tatvan Belediyesi'nin 2015/30212 kayıt numaralı ihalesi ile ilgili olarak soruşturma yapılması amacıyla her ne kadar evraklar Başsavcılığımıza tevdii edilmiş ise de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma dosyasının bilirkişi raporu tanzim edilmesi amacıyla gönderildiği, herhangi bir ihaleye fesat veya suç unsuruna rastlanmadığı raporu 20/09/2016 tarihinde ibraz edildiği, tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na farklı bir heyete 28/11/2017 tarihinde bilirkişi raporu tanzim ettirildiğinde yine Hazine açısından herhangi bir zararın olmadığı, suç unsuruna rastlanılmadığı anlaşıldığı, bu haliyle şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamaları suç unsuru oluşmadığından işlemedikleri anlaşıldığından, Şüpheliler hakkında kamu adına KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA " dair karar verilmiştir.

 

 • Yukarıdaki karar metninden de anlaşılacağı üzere, bu hususta iki farklı bilirkişi heyetine hazırlatılan bilirkişi raporlarında da ihaleye fesat ya da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, herhangi bir kamu zararının oluşmadığı tespit edilmiştir. Buna binaen savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu bakımdan haber metnindeki iddiaların da yerinde olmadığı gün gibi aşikârdır. Bu bakımdan soruşturmanın lehimize sonuçlanacağı inancındayız.

 

 • Tüm bu açıklamalarımız ışığında, Tatvan Sahil Parkı Peyzaj Uygulama işinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılması önünde hiçbir engel bulunmadığı, yolsuzluk vb. herhangi bir usulsüzlük ya da kanun dışılık bulunmadığı halde, www.bitlisgercek.com adlı internet sitesinde yayınlanan, 27.12.2017 tarihli haber metninde, olayın aslı tam yazılmayarak ve üzerine müfettiş raporunda geçmeyen ifadeler ve isnatlar eklenerek, varsayımlar, çarpıtma ve faraziyat üzerinden yayınlanarak kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır. Yine ilgili haber metninde yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız hiçbir hususa yer verilmemiş ve olaylar basın ahlakına, gazetecilik etiğine sığmayacak şekilde çarpıtılmıştır.

 

 • Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve haber adı altında yayınlanan metinde açıkça görüleceği üzere, Tatvan Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve temsilcisi bulunduğu tüzel kişiliğin, çevresinde kazandığı itibarı aşağılayan yazılı beyanlar, kişilik haklarından şeref ve haysiyete, lekelenmeme hakkına ve masumiyet karinesine yönelik ağır bir tecavüzdür. Tatvan Belediye Başkanı’nın, Başkan Yardımcısı'nın ve temsilcisi bulunduğu Tatvan Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğinin şeref ve haysiyeti yanında onun toplumsal itibarı ile kişilik haklarına, tecavüz oluşturmakta olup itibarını etkileyecek niteliktedir. Bu nedenle toplumsal değeri azaltan veya ortadan kaldıran kişiliği ihlale yönelik açıklamalar, şeref ve haysiyete tecavüz niteliği taşır.

 

 • Söz konusu haberi yapan ve gazeteci olduğu iddiasındakı şahıs ile haber adı altındaki iftira metnini yayınlayan sitenin basın ilkelerinden bihaber oldukları açıkça anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere gerçekleri bozma, tahrif etme ve abartarak kamuoyuna yansıtma da yalan haberin en yaygın olan şeklidir. Maalesef özellikle belli konularda, basın tarafından habbeler kubbe yapılmakta ve kamuoyu yanlış yönlendirilmek istenmektedir. Suç duyurumuza konu olan ve gazeteci olduğu iddiasındaki kişilerin Basın Konseyi Sözleşmesine Katılma belgesindeki ifadeleri ve ilkeleri gözardı etttiklerini, hayatları boyunca bu gerçeğe uymadıklarını görmek, yalan haberin meslek haline gelmesi açısından çok düşündürücüdür. Oysaki söz konusu belgede gazetecilikte temel işlevin ne olduğu şu şekilde vurgulanmıştır: “Gazetecilikte temel işlevin gerçekleri bulup, bozmadan, abartmadan kamuouyna yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak...”

 

 • Suç duyurumuza konu şahıslar tarafından basın meslek ilklerinden en önemli üçü ayaklar altına alınmıştır. 1- Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilmez. 2- Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. 3-Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez. Suç duyurumuza konu haber metnindeki ifadeler suç unsuru teşkil ettiği kadar, basın meslek ilkelerine de aykırıdır.

 

 • Ayrıca, müfettiş raporunda geçmeyen ve tarafımıza isnat edilmemiş fiillerin, edilmiş gibi ve sanki suçlu olduğumuz kesinleşmiş algısı yaratılarak haber yapılması iftira suçunun unsurlarını tam anlamı ile oluşturmaktadır.

 

 • Gerek haber metninin sahibi Sinan AYGÜL tarafından gerekse de www.bitlisgercek.com adlı haber sitesi ve yöneticileri tarafından, alenen ve herkesçe görülebilecek bir platformda bu şekilde bir paylaşım yapılarak gerçek dışı beyan ve iftiralarla, yalan bir haberi yayarak şahsımıza ve temsilcisi bulunduğumuz kuruma iftira atılmış, hakaret edilmiş ve halka hizmetle mükellef bir kamu kurumu olan Tatvan Belediyesi'ni karalamaya çalışmışlardır. Yukarıda isimleri verilen şüphelilerin paylaşımları ve yorumlarının içerikleri incelendiğinde, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 267/1 maddesi kapsamındaki iftira suçunun nitelikli halini işledikleri sabittir. Özet olarak yaptığımız açıklamalar ve sunduğumuz deliller ışığında şüpheli Sinan AYGÜL'ün ve www.bitlisgercek.com adlı haber sitesi ve yöneticilerinin, İftira (TCK 267/1) suçunun nitelikli halini işledikleri, açıkça ortadadır.
  • Tatvan Belediyesi olarak göreve gelmiş olduğumuz 3 yıllık süre içerisinde onlarca proje ve hizmetlerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
  • Devam eden projelerimize bakıldığı zaman halkımızın daha iyi koşullarda yaşamasını, bütünleşmesini ve birlikteliğini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yaptığımız anlaşılacaktır. Projelerimizi devam ettirip halkımız için daha iyi şartlar oluşturacağız. Bu hizmetler karşılığında tabi ki eleştirilere her zaman açık olacağız, fakat karalama ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerle her platformda mücadele edeceğimiz de bilinmelidir.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere söz konusu iş, mevcut usul ve kanunlar ile OHAL KHK ve genelgelerine uygun şekilde, amir kurum ve makamların bilgisi, denetimi ve ilgili talimatları doğrultusunda, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek, şeffaf bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Tüm bu açıklamalarımız ışığında, Tatvan Sahil Parkı Peyzaj Uygulama işinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılması önünde hiçbir engel bulunmadığı, müfettiş raporlarında yolsuzluk ya da kamu zararı gibi iddiaların geçmediği ortada iken, bitlisgercek.com adlı internet sitesinde, Sinan AYGÜL isimli şahıs tarafından hazırlanan 27.12.2017 tarihli haber metninde, müfettiş raporunda geçmeyen ve tarafımıza isnat edilmemiş fiillerin, edilmiş gibi ve sanki suçlu olduğumuz kesinleşmiş algısı yaratılarak, varsayımlar ve faraziyat üzerinden, tabiri caizse kırpma, cımbızlama, ekleme sureti ile yayınlanarak kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır. Yine ilgili haber metninde yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız hiçbir husussa yer verilmemiş ve olaylar basın ahlakına, gazetecilik etiğine sığmayacak şekilde çarpıtılmıştır.

Yanlı, mesnetsiz ve hizmeti karalayarak yok sayamaya çalışan iddiaların kamu vicdanında yer bulmayacağına inancımız tamdır. İlçemizin güzide mekânı haline gelen İşletme Parkı'nın, evveliyatı ile karşılaştırılamayacak derecede nezih ve güzel bir mekân haline getirildiği ve bunun arkasında bir emeğin olduğu ve emeğe saygı gösterilmesi gerektiği tartışmasızdır. Gerek ilçe sakinlerimiz gerekse çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımız gece yarısına kadar bu mekânda dinlenmekte ve hizmeti takdir etmektedir. Üretmeyen, yapıcılıktan ve eleştirmekten öte karalamaya, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söz konusu yazı, halkımızın vicdanında mahkûm edilmiştir. Söz konusu gerçeğe aykırı ve iftiralardan oluşan bu maksatlı haberi hazırlayan ve yayınlayan tüm sorumlular hakkında, tüm yasal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.       

Tatvan Belediye Başkanlığı

 

 

Okunma 708 defa Son Düzenlenme Cuma, 29 Aralık 2017 18:05

İletişim

 • Adres: Tuğ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Sokak Tatvan Belediyesi Merkez Tatvan / BİTLİS
 • Tel: (0 434) 827 52 00
 • Fax: (0 434) 827 52 12
Buradasınız: Anasayfa GÜNCEL Haberler Tatvan Belediyesi Basın Açıklaması